Diabetes type 1 er en autoimmun sykdom hvor tap av egenproduksjon av insulin krever livslang daglig insulinbehandling. Sykdommen krever høy grad av egenbehandling, og god kunnskap om sykdommen og behandling er viktig for å oppnå god glykemisk kontroll. Kronisk hyperglykemi er fortsatt en utfordring ved diabetes type 1, og er assosiert med økt risiko for kardiovaskulær sykdom og redusert forventet levealder.

Det siste tiåret har det økende tilgjengelighet og bruk av avansert diabetes teknisk utstyr. Vevsglukosemålere gir mulighet for kontinuerlig glukosemåling og for varsling om glukosenivåer og avanserte insulinpumper kan ved hjelp av data fra vevsglukosemålere og matematiske algoritmer bidra til bedret glykemisk kontroll via å regulere insulintilførselen. Tall fra norsk diabetes register for voksne viser bedring av glykemisk kontroll siste årene, men at 60% av norske diabetes type 1 pasienter fortsatt ikke når behandlingsmålene hva gjelder glukose. Det har de siste årene også vært økende fokus på å tilby forebyggende behandling for å forhindre kardiovaskulær sykdom og diabetes nyresykdom. Rundt 1 av 3 med diabetes type 1 opplever i perioder av livet ulike grader av psykisk og emosjonell belastning knyttet til det å leve med, og håndtere, sin diabetes. Begrepet «diabetes distress» brukes om slike diabetesrelaterte bekymringer.

Vi undersøker om brukerstyrt digital hjemme oppfølging med bruk av et digitalt verktøy (applikasjon) med en trafikklysmodell kan bidra til å bedre glykemisk kontroll, bedre etterlevelse av forebyggende legemiddelbehandling ift kardiovaskulær og nyresykdom, og om det kan bidra til å redusert «diabetes distress» og bedre livskvalitet. Per i dag mangler en i stor grad vitenskapelig bevis for dette. Det digitale verktøyet vil data fra pasientenes vevsglukosemålere og insulinpumper hver fjerde måned integreres og avleses. Ut fra forhåndsdefinerte verdier vil trafikklysmodellen kategorisere pasientene som «rød», «gul» eller «grønn», hvor «røde» vil kontaktes innen 48-72 timer av diabetes sykepleier, og «grønne» ansees ikke å ha behov for kontakt. I tillegg vil pasientene bli bedt om å fylle ut et validert spørreskjema for kartlegging av «diabetes distress» hver fjerde måned og kategoriseres som «grønn», «gul» eller «rød» og kontaktes av diabetes sykepleier som nevnt over. Det vil i tillegg også være mulighet for å kontakte diabetes poliklinikken samt be om time i det digitale verktøyet.

Drammen sykehus, Medisinsk avdeling har fått finansiering for forskningsprosjektet «User-controlled remote monitoring in patients with type 1 diabetes; effects on metabolic control, health-care utilization, distress and self-care behavior». Dette er et samarbeidsprosjekt mellom alle fire Vestre Viken sykehusene, AHUS, Ålesund sykehus og UNN-Harstad, samt med norsk diabetes register for voksne, hvor vi ønsker å se på om brukerstyrt digital hjemme oppfølgning fører til endring av glykemisk kontroll, endring i bruk av helsetjenester og endring av «diabetes distress», egenbehandling og livskvalitet. AHUS, Ålesund sykehus og UNN-Harstad har allerede inkludert pasienter med diabetes type 1 i digitale forløp, i Vestre Viken er brukerstyrt digital hjemme oppfølgning planlagt startet opp i januar/februar 2024. Målet er å inkludere minst 2000 pasienter med diabetes type 1 ved de ulike samarbeidssykehusene.

Prosjektet ledes av postdoktor forsker Stina Therese Sollid, PhD kandidat på prosjektet er Ine Solesvik Oppedal.