I 2014-2015 gjennomførte vi NORCOR tverrsnittstudie som omfattet over 1100 pasienter som var innlagt med akutt hjerteinfarkt eller stabil/ustabil angina ved Drammen sykehus og Sykehuset i Vestfold i tidsrommet 2011-2014. Vi kartla tidligere sykdommer, medisinbruk, risikofaktorer, deltagelse i hjerterehabilitering og planlagt oppfølging fra sykehusepikrisene. Pasientene besvarte også et omfattende spørreskjema om bl.a. utdanning, arbeid, levevaner, atferd, hjertemedisiner og etterlevelse, motivasjon, sykdomsforståelse, livskvalitet og psykologiske faktorer. De deltok i en klinisk undersøkelse (høyde, vekt, midjeomkrets, blodtrykk), tok blodprøver (kolesterol, hjerte og betennelsesmarkører) og leverte spyttprøver til analyser av arvestoff. Blodprøver fra halvparten av pasientene ble lagret i vår biobank for senere analyser.

I samme tidsrom gjennomførte vi også dybdeintervjuer med et tilfeldig utvalg av fastlegene (n = 35) fra 8 legekontorer som fulgte opp pasientene som deltok i tverrsnitts-studien. Gjennom en såkalt SWOT analyse fikk vi informasjon om fastlegenes syn på egne styrker, svakheter, utfordringer og muligheter i i oppfølgingen av pasienter som har hatt hjerteinfarkt. Samtidig gikk vi gjennom sykehusepikriser fra Drammen sykehus og Sykehuset i Vestfold og kartla relevant informasjon om risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og mål for forebyggende behandling hos pasienter med koronar hjertesykdom.

Deltagerne i NORCOR tverrsnittstudie er fulgt videre og i 2019 og 2021 innhentet vi opplysninger om nye hjerte-kar hendelser og dødsfall fra sykehusjournalene hos alle pasientene som deltok i tverrsnittstudien. I tillegg besvarte over 700 pasienter ett nytt spørreskjema om levevaner, atferd, oppfølging hos fastlege, livskvalitet og psykologiske faktorer i 2019.

I 2022 koblet vi data fra tverrsnittstudien med opplysninger om nye hjerte-kar hendelser og dødsfall til det nasjonale reseptregisteret. Dette gir oss kunnskap om uttak av hjerte-kar medisiner inkludert kolesterolsenkende-, blodtrykkssenkende-, blodplatehemmende- og blodfortynnende medisiner og medisiner mot angst, depresjon og søvnproblemer fra apotek. Gjennom dette datasettet kan vi også studere etterlevelse med medisiner hos pasienter med koronar hjertesykdom. Data på direkte konsentrasjonsmålinger av kolesterolsenkende medisiner av typen statin fra biobanket blod vil også studeres opp mot uttak av denne typen fra apotek.

Prosjektet har så langt resultert i to gjennomførte PhD grader, to masteroppgaver og et postdok. prosjekt. Data fra prosjektet har også inngått i delarbeider i ytterligere en gjennomført PhD grader og fire pågående PhD prosjekter.