Studien ble gjennomført i 2014-2015 og omfatter over 1300 pasienter som var innlagt med akutt hjerteinfarkt eller stabil/ustabil angina ved Drammen sykehus og Sykehuset i Vestfold i tidsrommet 2011-2014. Vi kartla tidligere sykdommer, medisinbruk, risikofaktorer, deltagelse i hjerterehabilitering og planlagt oppfølging fra sykehusepikrisene. Pasientene besvarte også et omfattende spørreskjema om bl.a. utdanning, arbeid, levevaner, atferd, hjertemedisiner og etterlevelse, motivasjon, sykdomsforståelse, livskvalitet og psykologiske faktorer. De deltok i en klinisk undersøkelse (høyde, vekt, midjeomkrets, blodtrykk), tok blodprøver (kolesterol, hjerte og betennelsesmarkører) og leverte spyttprøver til analyser av arvestoff. Blodprøver fra halvparten av pasientene ble lagret i vår biobank for senere analyser.

Vi gjennomførte også dybdeintervjuer med et tilfeldig utvalg av fastlegene (n = 35) fra 8 legekontorer som fulgte opp pasientene som deltok i tverrsnitts-studien. Gjennom en såkalt SWOT analyse fikk vi informasjon om fastlegenes syn på egne styrker, svakheter, utfordringer og muligheter i forhold til å følge opp pasienter etter hjerteinfarkt.

Arbeid med studiemateriale