Hjertesvikt-prosjektet

Hjertesvikt er en ledende årsak til sykehusinnleggelse og død med store konsekvenser for livskvalitet og helseøkonomi. Til tross for solid kunnskapsgrunnlag og klare retningslinjer så er det kun et fåtall av hjertesviktpasientene som får oppfølging etter utskrivelse fra sykehus, hovedsakelig på grunn av manglende kapasitet og ressurser.

Formålet med det tverrfaglige prosjektet «Individualisert Tilpasset hjemmeoppfølging etter innleggelse for HJERTEsvikt (IT-HEART)» er å avklare om skreddersydd hjemmeoppfølging er en kostnadseffektiv og gjennomførbar metode til å følge opp multisyke pasienter fra klinisk praksis etter innleggelse med forverring av kjent hjertesvikt. Studien omfatter en observasjonell studie (N=85) og en multi-senter klinisk behandlingsstudie (https://clinicaltrials.gov/study/NCT05447598) der ca. 200 pasienter fra 2023 til 2025 innlagt med forverring av kjent hjertesvikt randomiseres til dagens kliniske praksis eller til digital hjemmoppfølging. Innholdet i intervensjonen er designet basert på funn i observasjonstiden og omfatter pasientopplæring og monitorering av symptomer og registreringer i eget hjem over en periode på tre måneder koblet til egenbehandlingsplan. Data for å beskrive studiepopulasjonen og for å evaluere evt. effekter av intervensjonen samles inn fra sykehusjournaler, kliniske undersøkelser og tester, spørreskjemaer, digitale plattformer og nasjonale registre, ved studiestart og etter 3 og 12 måneders oppfølging. Det blir gjennomført kvalitative dybdeintervjuer av pasienter og studiepersonell for å evaluere gjennomførbarhet og brukertilfredshet.

Prosjektet ledes av John Munkhaugen i samarbeid med post-doktor forsker Ellen Øen Carlsen. Første PhD kandidat startet høsten 2023 og andre phd kandidat starter våren 2024.