Samarbeidende studier

Her kommer en liste over samarbeidende studier (avsluttede og aktive)

NORCOR deltar i studiesamarbeid med andre nasjonale og internasjonale institusjoner i form av multisenterstudier. Et multisenterstudie er et forskningsprosjekt som er basert på én forskningsprotokoll, men der prosjektet utføres ved flere virksomheter samtidig.  I internasjonale multisenterstudier skal det være en angitt norsk prosjektleder for de deler som finner sted i Norge, og denne informerer de deltagende norske virksomheter tilsvarende.

BETAMI studien: Behandling med eller uten betablokkere hos pasienter med hjerteinfarkt (Aktiv)

John Munkhaugen er en av to prosjektledere for BETAMI studien som er en norsk-dansk
multisenter studie som skal teste ut om betablokkere fremdeles er viktig i behandlingen av alle
etter et akutt hjerteinfarkt.

Studien startet opp høsten 2018 og vil inkludere 5700 pasienter med hjerteinfarkt uten hjertesvikt som randomiseres åpent til enten betablokker behandling eller ikke. Oppfølgingstiden er gjennomsnittlig 3,5 år hvor pasientene vil bli fulgt med spørreskjemaer og registering av endepunkter som i hovedsak er nytt hjerteinfarkt, ventrikulær arytmi, innleggelse for hjertesvikt, kardiovaskulær død og total død. Det er planlagt en rekke kliniske, psykososiale, farmakologiske og helseøkonomiske delstudier som bygger videre på resultater og metoder fra NORCOR. BETAMI har til sammen fått 27 millioner i finansiering fra Helse Sør-Øst (KlinBeForsk) og Forskningsrådet. Pasientinklusjonen avsluttes i desember 2023.

Prosjektleder: Dan Atar ved Oslo universitetssykehus HF (Koordinerende forskningsansvarlig enhet). Forskningsansvarlig deltagende institusjoner: Vestre Viken HF, Diakonhjemmet sykehus, Sykehuset Innlandet HF, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Akershus universitetssykehus HF.

Periode: September 2018-Desember 2035. Godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), søknadsnummer: 2018/455

Forskningsresultater

  1. The Danish-Norwegian randomized trial on beta-blocker therapy after myocardial infarction: Design, rationale, and baseline characteristicsEuropean Heart Journal – Cardiovascular Pharmacotherapy, 2023

NorEx – Helseeffekter av fysisk trening etter hjerteinfarkt (Aktiv)

John Munkhaugen er i ledergruppen i The Norwegian Trial of Physical Exercise After Myocardial
Infarction (NorEx)
studien som ledes fra NTNU i Trondheim. Formålet med NorEx-studien er å finne ut om tre og et halvt år med treningsoppfølging forlenger livet og hindrer ny alvorlig sykdom hos pasienter som har blitt behandlet for hjerteinfarkt. Tilsammen 13 000 pasienter registrert i hjerteinfarktregisteret blir randomisert til tre grupper. En del av deltakerne får vanlige råd om fysisk aktivitet, mens andre får et strukturert treningsopplegg med tett oppfølging i tre–fire år. Treningen i denne gruppa skal være såpass intensiv at den bedrer kondisjonen til pasientene, og framgangen testes hvert halvår.

Det er planlagt en rekke kliniske, biobank, psykososiale og helseøkonomiske delprosjekter. Seksjonsoverlege Erik Gjertsen siter også i styringskomiteen og vil være ansvarlig for pasientrekuttering ved Drammen sykehus. Studien har til sammen fått 50 millioner i finansiering fra Helse Sør-Øst (KlinBeForsk) og Forskningsrådet.

Prosjektleder: Kaare Harald Bønaa ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)(Koordinerende forskningsansvarlig enhet). Forskningsansvarlig deltagende institusjoner: Vestre Viken HF.

Periode: November 2019-Desember 2034. Godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), søknadsnummer: 2019/797

CORTAD-studien. Register-basert randomisert studie av glukokortikoidbehandling ved binyrebarksvikt (aktiv)

Formålet med studien er å identifisere hvilken erstatningsterapi med binyrebarksteroider som er best ved binyrebarksvikt. Vi vil undersøke hvordan de to erstatningsregimene som er i bruk påvirker livskvalitet, arbeidsevne, metabolske parametere som vekt, midjeomkrets, blodsukker, lipider og blodtrykk, samt hyppighet av binyrekriser og dødelighet. Noen studier hevder at behandling med depottabletten Plenadren (hydrokortison) er en mer fysiologisk enn Cortison (kortisonacetat) gitt tre ganger daglig. Imidlertid er Plenadrenbehandling nesten 30 ganger mer kostbart enn Cortison. Målet med studien er å finne hvilken behandling som er best for pasientene med livskvalitet og arbeidsevne som primære endepunkter (Kilde: REK, CRISTIN).

Prosjektleder: Eystein Sverre Husebye ved Helse Bergen HF – Haukeland universitetssykehus (Koordinerende forskningsansvarlig enhet). Forskningsansvarlig deltagende institusjoner: Oslo universitetssykehus HF, Vestre Viken HF, Haraldsplass Diakonale sykehus, Sykehuset Levanger HF, Nord-Trøndelag Helseforetak, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, St. Olavs Hospital HF, Helse Møre og Romsdal HF, Helse Fonna HF, Helse Stavanger HF – Stavanger universitetssjukehus, Helse Førde HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sørlandet sykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Sykehuset Østfold HF, Sykehuset Innlandet HF.

Stina Therese Sollid leder studien lokalt i Drammen sykehus.

Periode: Mars 2023-Februar 2027. Godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), søknadsnummer: 398710.

Glukosemetabolisme hos norske og sørasiatiske kvinner med tidligere svangerskapsdiabetes. DIASA 1-prosjektet (aktiv)

Prosjektet skal undersøke forekomst av prediabetes og diabetes ett til tre år etter gjennomgått svangerskapsdiabetes hos kvinner av nordisk og sørasiatisk opprinnelse. Dette er en gruppe som har høy risiko for utvikling av type 2 diabetes i løpet av 5 til 10 år etter svangerskapsdiabetes. Sørasiatiske kvinner ser ut til å være spesielt utsatt. Undersøkelsen skal gjøres som en tverrsnittsstudie, med orale glukosebelastninger på alle kvinnene som samtykker til deltakelse. I tillegg vil vi gjennom en kvalitativ studie kartlegge oppfatninger om helse og sykdom og eventuelle barrierer mot helsefremmende adferd ved fokusgruppeintervjuer av en subgruppe av kvinnene, både nordiske og sørasiatiske. Til sist vil alle deltakere få tilbud om gruppeundervisning i forebyggende i livsstilstiltak hvor de blir randomisert til intervensjon med enten fysisk aktivitet, kostholdsveiledning eller veiledning i mestringsstrategier. Diabetesforekomst vil undersøkes i gruppene etter 5 år gjennom registersøk (Kilde: CRISTIN).

Prosjektleder: Kåre Inge Birkeland ved Oslo universitetssykehus HF (Koordinerende forskningsansvarlig enhet). Forskningsansvarlig deltagende institusjoner: Vestre Viken HF, Akershus universitetssykehus HF.

Stina Therese Sollid leder studien lokalt i Drammen sykehus.

Periode: August 2018-Desmber 2026. Godkjent av REK, søknadsnummer: 2018/689

DIAbetes hos Sør Asiater – DIASA 3: Effekt av 4 forskjellige diabetesmedisiner på glukosestoffskiftet hos sørasiatiske kvinner med pre-diabetes (aktiv)

I DIASA 3 skal vi teste effekten av fire forskjellige diabetesmedisiner som er registrerte og tilgjengelige i bruk i Norge i dag, på kvinner av sørasiatisk avstamning med nedsatt glukosetoleranse eller forhøyet fastende blodsukker (pre-diabetes). Målet er å finne den eller de mest effektive medisinene til bruk i den sørasiatiske diabetespopulasjonen. 64 kvinner rekruttert fra DIASA 1-studien blir delt i fire grupper som skal teste metformin, pioglitazon, empagliflozin eller linagliptin i 12 uker. Bedring i insulinresistens i lever er hovedmål. Bedring i helkropps insulinresistens og insulinsekresjon er andre mål. Avanserte målemetoder som euglykemisk clamp, 5-punkts glukosebelastning og CT av fettfordeling i buken skal benyttes. Resultatene fra DIASA 3 skal brukes til å designe en større randomisert kontrollert legemiddelstudie hos sørasiatiske pasienter med etablert type 2 diabetes på et senere tidspunkt (DIASA 6).

Prosjektleder: Kåre Inge Birkeland ved Oslo universitetssykehus HF (Koordinerende forskningsansvarlig enhet). Forskningsansvarlig deltagende institusjoner: Vestre Viken HF, Akershus universitetssykehus HF.

Stina Therese Sollid leder studien lokalt i Drammen sykehus.

Periode: November 2018-Desmber 2026. Godkjent av REK, søknadsnummer: 2018/1584.

DIAbetes hos Sør Asiater – DIASA 4: en kohortstudie i allmennpraksis (aktiv)

Prosjektet skal undersøke om å optimalisere oppfølging i allmennpraksis av pasienter med type 2-diabetes av sørasiatisk opprinnelse gir effekt i form av bedret HbA1c, blodtrykk, lipider og mindre utvikling av senkomplikasjoner. En kohort på 200-300 sørasiatiske pasienter får innkalling til 2 diabeteskontroller i året og skal følges i 5 år. De skal behandles av sin egen fastlege som får assistanse av en studiesykepleier som hjelper og avlaster ved å gjøre antropometriske målinger, blodtrykk, blodprøver og enkel fotundersøkelse, sørger for at all informasjon legges i Noklus diabetesjournal (nasjonal elektronisk diabetesjournal som også brukes til innsamling av data til Diabetesregisteret for voksne), og at Noklusskjema blir fullstendig. Nasjonale retningslinjer for diabetesbehandling blir dermed fulgt. Det skal gjøres en intervensjon på allmennlegene i form av månedlige lunsjmøter med endokrinolog, hvor vanskelige pasientkasus kan drøftes. Evaluering ved intervju av legene før og etter. (Kilde: CRISTIN)

Prosjektleder: Cecilie Wium/ Kåre Inge Birkeland ved Oslo universitetssykehus HF (Koordinerende forskningsansvarlig enhet). Forskningsansvarlig deltagende institusjoner: Vestre Viken HF, Stovner Legesenter, Akershus universitetssykehus HF.

Stina Therese Sollid leder studien lokalt i Drammen sykehus.

Periode: Januar 2019-Desmber 2027. Godkjent av REK, søknadsnummer: 2018/1842

KONTAKT:

Elise Sverre

Nestleder og leder av det epidemiologiske delprosjektet, seniorforsker og utdanningskandidat i hjertesykdommer.
Telefon: 99020329