Hjertesvikt er en ledende årsak til sykehusinnleggelse og død med store konsekvenser for livskvalitet og helseøkonomi. Til tross for solid kunnskapsgrunnlag og klare retningslinjer så er det kun et fåtall av hjertesviktpasientene som får oppfølging etter utskrivelse fra sykehus, hovedsakelig på grunn av manglende kapasitet og ressurser. Formålet med det tverrfaglige prosjektet «Individualisert Tilpasset hjemmeoppfølging etter innleggelse for HJERTEsvikt (IT-HEART)» vil avklare om skreddersydd hjemmeoppfølging er en kostnadseffektiv og gjennomførbar metode til å følge opp multisyke pasienter fra klinisk praksis etter innleggelse med forverring av kjent hjertesvikt. Studien omfatter en observasjonell studie (N=130) og en multi-senter klinisk behandlingsstudie der 370 pasienter innlagt med forverring av kjent hjertesvikt randomiseres til dagens oppfølging eller til digital hjemmoppfølging. Innholdet i intervensjonen vil designes basert på funn i observasjonstiden. Data for å beskrive studiepopulasjonen og for å evaluere evt. effekter av intervensjonen samles inn fra sykehusjournaler, spørreskjemaer, digitale plattformer og nasjonale registre, ved studiestart og etter 3 og 12 måneders oppfølging. Det blir gjennomført kvalitative dybdeintervjuer for å evaluere gjennomførbarhet og brukertilfredshet.

Her kan du lese mer om prosjektet med denne lenken:

Hjemmeoppfølging av hjertesvikt, Drammen sykehus – Vestre Viken

Prosjektet ledes av John Munkhaugen Prosjektet vil resultere i flere PhD prosjekter. Første PhD kandidat vil starte opp våren 2023.