Antonio Manuel Quiogue gjør lab arbeid i forbindelse med forskningen

Gjennom et omfattende farmakologisk utviklingsarbeid har vi utviklet og validert en ny metode for å måle konsentrasjonen av atorvastatin og alle primære metabolitter med moderne massespektrometrisk metode direkte i blod. Vi viste for første gang at summen av modersubstans og metabolitter var stabile i romtemperatur over flere dager. Dette sammen med at vi dokumenterte kort analysetid og valide pilotresultater gjør at metoden kan benyttes til å måle statinnivåer i blodprøver i klinisk praksis, for eksempel på et legekontor eller ved oppfølging på sykehus. Vi har utviklet en tilsvarende metode for simvastatin.

For å kunne studere etterlevelse ved statinbehandling med den nye metoden har vi gjennomført en farmakokinetikk studie (48 koronarpasienter), STAT-MON 1, hvor vi for første gang har definert kliniske beslutningsgrenser basert på statinkonsentrasjoner i blod, som skiller pasienter med høy etterlevelse (dvs. tar medikamentet som forskrevet), fra de med redusert etterlevelse (dvs. slurver med tablettinntak) og de som ikke tar medikamentet i det hele tatt (svært lav/ingen etterlevelse). Prinsippet som er benyttet for å utvikle kliniske beslutningsgrenser for etterlevelse kan potensielt få overføringsverdi til andre legemidler.

Våren 2021 gjorde vi en ny farmakokinetikk studie (60 pasienter), STAT-MON 2, hvor vi validerer beslutningsgrensene vi har utviklet.