Røyking er fremdeles svært hyppig forekommende hos pasienter med og uten hjerte-karsykdom som legges inn på sykehus. Formålet med tobakkprosjektet er å få flere pasienter til å slutte å røyke med en ny sykepleierdrevet intervensjon i sykehus med videre oppfølging i kommunen. Prosjektet vil også fremskaffe ny tverrfaglig kunnskap om kliniske og psykologiske faktorer av betydning for endringer i røykeatferd. Prosjektet ble startet i 2020 og omfatter i. en randomisert, kontrollert, singel-senter pilotstudie (N=58) som ble gjennomført fra februar til november 2021, ii. en kvalitativ studie som gjennomføres fra november 2021 til januar 2022 og iii. en randomisert, kontrollert, multi-senter studie med kliniske og helseøkonomiske utfallsmål som gjennomføres fra november 2021 til desember 2023. Prosjektet ledes av John Munkhaugen og NORCOR har etablert samarbeid med bla. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Prosjektet har resultert i ett gjennomført mastergradsprosjekt. En PhD stipendiat startet i 2022 og ytterligere en PhD stipendiat vil bli rekruttert i 2023.

Prosjektet vil avklare nytte, gevinster og kostnader ved et nytt røykesluttilbud som potensielt vil kunne endre dagens kliniske praksis. Hvis effekt, vil tilbudet kunne tas i bruk ved norske sykehus og bidra til at flere innlagte hjerte-kar pasienter slutter å røyke og dermed får lavere risiko for sykdom og død. Prosjektet vil styrke samarbeidet mellom spesialist- og primærhelsetjenesten, avlaste fastlegene, fremme koordinerte pasientforløp og være med å videreutvikle lovpålagte helsefellesskap mellom kommuner og sykehus. Det kvalitative del-arbeidet vil gi ny innsikt i hvorledes pasient og behandler faktorer påvirker røykeatferd.