Røyking er fremdeles svært hyppig forekommende hos pasienter med og uten hjerte-karsykdom som legges inn på sykehus.

Formålet med tobakkprosjektet er å få flere pasienter til å slutte å røyke med en ny sykepleierdrevet intervensjon i sykehus med videre oppfølging i kommunen. Prosjektet vil også fremskaffe ny tverrfaglig kunnskap om kliniske og psykologiske faktorer av betydning for endringer i røykeatferd. Prosjektet ble startet i 2020 og omfatter i. en randomisert, kontrollert, singel-senter pilotstudie (https://clinicaltrials.gov/study/NCT04772144) som ble gjennomført fra februar til november 2021, ii. en kvalitativ studie og iii. en randomisert, kontrollert, multi-senter studie med kliniske og helseøkonomiske utfallsmål (https://clinicaltrials.gov/study/NCT05049174) som ble gjennomført fra 2021 til 2023. Prosjektet ledes av John Munkhaugen og NORCOR har etablert samarbeid med bla. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Prosjektet har resultert i ett gjennomført mastergradsprosjekt. To PhD stipendiater arbeider på prosjektet i dag.

Prosjektet vil avklare nytte, gevinster og kostnader ved et nytt røykesluttilbud som potensielt vil kunne endre dagens kliniske praksis. Hvis effekt, vil tilbudet kunne tas i bruk ved norske sykehus og bidra til at flere innlagte hjerte-kar pasienter slutter å røyke og dermed får lavere risiko for sykdom og død. Prosjektet vil styrke samarbeidet mellom spesialist- og primærhelsetjenesten, avlaste fastlegene, fremme koordinerte pasientforløp og være med å videreutvikle lovpålagte helsefellesskap mellom kommuner og sykehus. Det kvalitative del-arbeidet vil gi ny innsikt i hvorledes pasient og behandler faktorer påvirker røykeatferd.

FORSKNINGSRESULTATER

  1. A multi-component intervention increased access to smoking cessation treatment after hospitalization for atherosclerotic cardiovascular disease. A randomized trial.European Heart Journal Open, 2024
  2. Barriers and facilitators for smoking cessation in chronic smokers with atherosclerotic cardiovascular disease enrolled in a randomized intervention trial – a qualitative study. Frontiers in Psychology vol 14, 2023
  3. Effect of in-hospital nurse-led smoking cessation intervention for patients with atherosclerotic cardiovascular disease: a randomised pilot study. European Heart Journal 2022