I denne studien undersøkte vi utbredelsen av søvnsykdommen insomni og mulige sammenhenger med kliniske og psykososiale faktorer blant 1082 pasienter som deltok i NORCOR tverrsnittstudien. Pasienter som ble innlagt på sykehus med hjerteinfarkt og / eller behandling med en revaskulariseringsprosedyre (utblokking eller bypass operasjon) i 2011-14 svarte på et spørreskjema og deltok i en klinisk undersøkelse med blodprøver gjennomsnittlig 16 måneder senere. Insomni ble undersøkt med spørreskjemaet Bergen Insomnia Scale, basert på kriteriene for søvnsykdommen insomni (DSM-IV-TR). Denne tilstanden omfatter flere av de følgende symptomer: vansker med innsovning, oppvåkning under søvn, tidlig morgenoppvåkning, følelse av å ikke være uthvilt etter søvn, lite tilfredshet med søvnen og/eller påvirkning av funksjonen i hverdagen.

Vi fant at 488 pasienter (45%) hadde søvnproblemer definert som insomni. Flere kvinner (58%) enn menn (42%) rapporterte insomni. Etter å ha kontrollert for andre faktorer, var angstsymptomer sterkest forbundet med insomni, etterfulgt av å være kvinne, diabetes, spise fisk mindre enn 3 ganger i uken, type D personlighet og økte nivåer av markører for betennelse (inflammasjon) i blod.

Vi konkluderte med at søvnproblemer definert som insomni var svært utbredt hos pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt eller koronar revaskulariseringsprosedyre. Insomni var forbundet med psykologisk stress, usunn livsstil og betennelse. Det er viktig at leger og annet helsepersonell oppdager infarktpasienter med insomni og tilbyr dem behandling. Videre studier er nødvendig for å undersøke om behandling av insomni har gunstige effekter også på risikofaktorer for hjerteinfarkt og livskvalitet. 

Artikkelen er publisert i jan’21 i Journal of Clinical Medicine